Kallelse till årsmöte

Publicerat: 2024-04-01 - 18:45 - Skrivet av Mathias Zetterlund

Kallelse till årsmöte Tid: 28 april 2024 klockan 13.00 Plats: Klubbhuset

Det är snart dags för årsmöte, mötet kommer att hållas i klubbhuset.

Ni kommer att få handlingarna via mail eller kunna se dem på vår hemsida eller se dem fysiskt på klubben senast den 6 april.

Ni kan som vanligt lämna in en fullmakt om ni inte själva har möjlighet att delta på mötet. Rösträtt vid årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot GolfStar/klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Under punkten 12, kommer en proposition från styrelsen kring Stadgeändring att tas upp för beslut.

Protokollet från årsmötet kommer att publiceras senast den 1 juni.
Om ni har några frågor kring årsmötes, kontakta oss som ingår i styrelsen eller

skicka e-post till: info@waxholmsgolfklubb.se
Hoppas vi ses på årsmötet hälsar Styrelsen, Waxholms Golfklubb

Läs årsmöteshandlingarna här

 

Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande den 28/4 klockan 13.00

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  3. Upprättande och fastställande av röstlängd

  4. Fastställande av föredragningslista

  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet

  6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  7. Redovisning av styrelsens/kommittéernas verksamhetsberättelser, årsredovisning (resultat- och balansräkning) och revisionsberättelse

  8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

  9. Frågaomansvarsfrihetförstyrelsenfördentidrevisionenavser

10.Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplaner samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret

11.Val av ledamöter: (enligt valberedningens förslag, se bilaga) 12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 13.Övriga frågor
14.Mötets avslutande